Change Det är kostsamt att underskatta den mänskliga sidan vid en förändring

Företag och organisationer står ständigt inför krav på förändringar. Något som är hightech idag kan vara helt ute imorgon. För att möta dessa krav och säkra konkurrenskraften måste förändringar genomföras i en allt snabbare takt.

De mest framgångsrika företagen är de som har förmågan att samtidigt fokusera på verksamheten och den mänskliga sidan vid en förändring - både i samband med förändringar och i den dagliga verksamheten.

Bara en av fyra lyckas
Det har dokumenterats vid ett flertal tillfällen (även av AS3) att endast en fjärdedel av de förändringar som genomförs i företag uppnår den önskade effekten. Ett av huvudskälen är att den mänskliga aspekten vid en förändring ofta underskattas eller förbises. Oftast till en hög kostnad. En förändring är inte framgångsrik förrän alla anställda har förstått och accepterat förändringen. Detta kräver ett tydligt ledarskap och anställda som kan acceptera och se på förändringar som en naturlig, oundviklig och återkommande omständighet på arbetsplatsen.

Betydelsen är viktigast
Det är viktigt att förstå att det är den upplevda betydelsen av en förändring - inte den faktiska omfattningen av förändringen - som är det viktiga. När företaget meddelar att en förändring ska genomföras har oftast ledningen och chefer redan vetskap om detta och har haft viss tid på sig att ta till sig det. Så ser nästan aldrig situationen ut för övriga anställda utan de får kort tid på sig att anpassa sig till förändringen. Detta är en nyckelfråga att hålla i huvudet när man tillkännager en förändring.