Skapa överblick över hela processen En värdig uppsägning

Noggrann planering för tiden före, under och efter uppsägningarna är det bästa sättet att säkra en värdig process för alla parter.

Vi är övertygade om att alla organisationer vill genomföra uppsägningar på ett seriöst och professionellt sätt. Men det är inte någon helt enkel uppgift att säkerställa att alla medarbetare bemöts respektfullt och får ett bra stöd vid en uppsägning. Det är inte helt ovanligt att nedskärningar skapar både oro och konflikter i organisationen som leder till ett sämre arbetsklimat, sämre arbetsprestationer och kanske också till negativ publicitet. 

Beslutet är kanske fattat att det kommer genomföras uppsägningar i er organisation. Kanske omfattar beslutet hur många, hur och vilka. Önskan är att uppsägningsprocessen genomförs på ett värdigt sätt. Både för de som får gå, för cheferna som ska genomföra uppsägningssamtalen samt för de medarbetare som stannar kvar.

Med en väl utarbetad strategi och rätt verktyg kan företaget skapa en process som bygger på respekt och värdighet gentemot både den uppsagda och de medarbetare som är kvar och därmed minska negativa reaktioner. I syfte att nå detta mål har AS3 utvecklat olika verktyg, bland annat seminarier och utbildningar inriktade på uppsägningsprocesser. Vårt chefsseminarium En värdig uppsägning har sedan 1993 genomförts mer än 2000 gånger, i såväl privata som offentliga verksamheter. 

Att hantera PROCESSen

Produktiviteten går ofta ned märkbart från det att de kommande förändringarna kommuniceras ut. Planering och struktur kan reducera nedgången och samtidigt säkra att tilliten till ledningen bibehålls. Processen kommer att signalera hur verksamheten hanterar kritiska situationer och hur man bemöter sina medarbetare. Processens genomförande kan alltså i slutändan ha betydelse för verksamhetens förmåga att framöver kunna attrahera nya medarbetare. För att skapa trygghet är det väsentligt att hela processen koordineras och hålls inom avtalade ramar och villkor. 

Tre faser

En uppsägningsprocess kan delas in i tre faser: tiden före uppsägningen, uppsägningen och tiden efter uppsägningen. Faserna i processen överlappar ibland varandra, men för tydlighetens skull är det viktigt att strukturera aktiviteterna och att planera noggrant för vardera fas. I den första fasen ska chefer förberedas och processen planeras. Att vara chef innebär inte nödvändigtvis att vara bekväm i situationen eller ha erfarenhet av att säga upp medarbetare. Chefer måste därför ges möjlighet att känna sig förberedda och veta hur de ska agera. Det säkrar att cheferna i nästa fas kan genomföra uppsägningar med respekt och värdighet för de som berörs. Den sista fasen handlar om att kunna gå vidare som organisation och komma tillbaka till sedvanlig produktionstakt och effektivitet, vilket involverar ett särskilt fokus på kvarvarande medarbetare.