individuell rådgivning Stress kostar; för både individ och samhälle

Enligt WHO kommer stress att vara den största faktorn bakom sjukdomar år 2020. Lite beroende på hur man räknar så kostar stress redan svenska samhället omkring 20 miljarder kronor varje år. Nästan 55 miljoner kronor om dagen. Det är uppenbart att stress har stor påverkan på ekonomin. För att inte tala om hur det påverkar människor. 

Minskad trivsel och upplevelse av hög stress är välbekant problematik för många verksamheter och organisationer. Anledningarna kan variera och kan härröra från privatlivet eller arbetslivet, eller en kombination. Stress är inte en sjukdom per definition, men stress kan göra dig sjuk och göra så att du tvingas ta sjukledigt. Stress är ett tillstånd som uppstår vid hög belastning och kan uppstå när människor upplever obalans mellan krav och resurser, relationer och värden. Stress kan uppstå plötsligt och vara av kortvarig natur. Stress kan också vara kronisk. Framförallt kronisk stress kan få allvarliga följder. 

Trivsel skapar resultat
Trivsel och prestation hänger ihop med bra och tydligt ledarskap. Det råder inget om att människor som trivs uppnår bättre resultat, är mindre sjuka och finner det lättare att manövrera utmaningar och förändringar.

Proaktiv insats
En organisation som vill kunna hantera potentiella stressorer och upprätthålla fokus i en alltmer krävande arbetsvardag måste vara rustad. Trivsel och upplevelse av stress är komplexa frågor. Därför är det nödvändigt att både chefer, kollegor och medarbetaren som upplever stress eller minskad trivsel är medvetna om vilka varningssignalerna och gör aktiva insatser för att kunna få grepp om situationen.

Att bli chef över sitt eget liv
Vi hjälper verksamheter och organisationer att förebygga de problem som kan uppkomma av stress. Vi erbjuder handlingsorienterad, individuell rådgivning som ger medarbetare som upplever en hög grad av stress verktyg för att själv kunna ta ansvar för sin situation. Det är vår övertygelse (och forskning ger oss stöd) att förmågan att kunna ta ansvar för sig själv och sin situation och arbeta på ett handlingsorienterat sätt är det bästa sättet att förbättra det egna läget. Målet är att bli chef över sitt eget liv. 

Individuella program och coaching för chefer
Programmet är individuellt och kan hjälpa förebygga och minska upplevd stress, förbättra och säkra god trivsel, återupptäcka arbetsglädje, hantera stressymtom och optimera prestationen hos medarbetare och chefer. Samtidigt utrustas chefer att kunna aktivt gå in i en effektiv och konstruktiv dialog med medarbetaren om de utmaningar som påverkar medarbetarens förmåga att känna trivsel i arbetet - en dialog som kan förbättra produktivitet, motivation och tillfredsställelse i arbetet. 

Trepartsmöten har effekt
Programmet sträcker sig oftast över några månader och inbegriper möten med en personlig rådgivare. När vi jämfört med andra motsvarande insatser så har vi funnit en positiv skillnad i att våra program inbegriper trepartsmöten, där kandidatens närmaste chef också är involverad i processen. Det ger en god grund för att uppnå långsiktig effekt och att undvika återfall.

Vill du veta mer?

Förebygg upplevelse av hög stress och minska sjukfrånvaron med AS3.